Libraries

Please note: Only sources with information about their libraries are listed. To view all sources, please click here.

University of Edinburgh

1648
Schede, Elias
1723
Dempster, Thomas
1585
Zanchi, Girolamo
1531
Biondo Flavio
1775
Magalhães, João Jacinto de
1825
M‘Intyre, James
1605
Nonnus, of Panopolis
1605
Nonnus, of Panopolis
1611
Saravia, Adrien
1560
Nicephorus Callistus Xanthopulus
1671
Skinner, Stephen
1609
Spenser, Edmund
1568
Thomas, of Ireland
1524
Herodian, of Alexandria
1749
Murillo Velarde, Pedro
1552
Theophrastus
1532
Callimachus
1551
Flaminio, Marco Antonio
1553
Denis, the Carthusian
1547
Folengo, Giambattista
1704
Vitriarius, Philippus Reinhardus
1661
Argyll, Archibald Campbell, Marquis of
1661
Argyll, Archibald Campbell, Marquis of
1552
Lagus, Conradus

Pages