Corpus juris civilis novellæ constitutiones Autokratoron Ioustinianou. Iousinou, Leontos nearai diataxeis